Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

รอบรู้ สู้ชีวิต จิตมั่นคง ดำรงคุณธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2559


E-BOOK

วีดีโอลิงค์
สถิติเข้าชม
ข่าวกิจกรรม

ทอดผ้าป่าการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ญสส. อาคารคณะศึกษาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติฯ...อ่านต่อ
พิธีมอบเกียรติบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมจงรักษ์ ไกรนาม ...อ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร จากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา ครั้งที่ ๓๕ “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” ระหว่างวันที่ ๔ – ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี...อ่านต่อ

ศึกษาดูงาน อบรมสัมมนา

โครงการสัมมนาอาจารย์ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ “บทบาทครูสู่ศิษย์ : ใส่ใจดูแล สร้างรักและสามัคคี” ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอาคารอุบล เรียงสุวรรณ...อ่านต่อ
โรงเรียนสตรีวิทยา เขตพระนคร ศึกษาดูงาน เรื่อง "หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา" เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอาคาร ๓...อ่านต่อ
ผู้บริหาร และคณาจารย์ โรงเรียนในเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดงเข้าพบผู้อำนวยการและชมงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘...อ่านต่อ