หมายเหตุ
แผนงานอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ซึ่งจะมีการประกาศแจ้งให้ทราบ
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันที่ 20 มกราคม 2552


จันทร์ที่ 5
หยุดวันฉัตรมงคล
พุธที่ 7
ป.4 รับมอบตัว (เช้า) ณ อาคารอุบล เรียงสุวรรณ
ม.1 รับมอบตัว (บ่าย) ณ อาคารอุบล เรียงสุวรรณ
พฤหัสบดีที่ 8
ม.4 รับมอบตัว และลงทะเบียนเรียน (เช้า) ณ อาคารอุบล เรียงสุวรรณ
ศุกร์ที่ 9
หยุดวันพืชมงคล
อังคารที่ 13
ตรวจสุขภาพอาจารย์
พุธที่ 14
ประชุมอาจารย์รวมทั้งโรงเรียน
พฤหัสบดีที่ 15
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ป.1 เวลา 14.00 น.
จันทร์ที่ 19
หยุดวันวิสาขบูชา
อังคารที่ 20
วันเปิดเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2551
อังคารที่ 20 - ศุกร์ที่ 23
ป.2 - ม.6 นักเรียนส่งคืนสมุดรายงานผลที่อาจารย์ประจำชั้น
ศุกร์ที่ 23
ทะเบียนจัดทำบัญชีรายชื่อนักศึกษาวิชาทหารปี 1-3 ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
พฤหัสบดีที่ 29
นักศึกษาวิชาทหารปีที่ 1 - 3 สมัคร และรายงานตัวที่ศูนย์การกำลังสำรอง
พฤหัสบดีที่ 29 - พฤหัสบดีที่ 3 ก.ค.
กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักเรียนโครงการสาธิตเกษตร- โคโลราโด
เสาร์ที่ 31
เริ่มกิจกรรมโครงการส่งเสริมความถนัดฯ ภาคต้น

Top

อังคารที่ 3
พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและเกียรติบัตรนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2550
ปฐมนิเทศวิชา 162421
พฤหัสบดีที่ 5
ปฐมนิเทศวิชา 162221

พฤหัสบดีที่ 5 - เสาร์ที่ 7

ม.1 ค่ายจริยธรรมสาธิตเกษตร (กลุ่ม 1)
ศุกร์ที่ 6
ปฐมนิเทศวิชา 162322
จันทร์ที่ 9
ป.4, ม.1, ม.4 อาจารย์ประจำชั้นส่งคืนสมุดรายงานผลการเรียนที่ห้องทะเบียน
พุธที่ 11
ประชาสัมพันธ์กีฬาสี
พฤหัสบดีที่ 12 - เสาร์ที่ 14
ม.1 ค่ายจริยธรรมสาธิตเกษตร (กลุ่ม 2)
พฤหัสบดีที่ 19
พิธีไหว้ครู
ศุกร์ที่ 20
มอบเกียรติบัตร มัธยมศึกษา (เช้า)
มอบเกียรติบัตร ประถมศึกษา (บ่าย)
วันสุดท้ายของการเสนอขออนุมัติโครงการเพื่อส่วนรวมภาคต้น
เสาร์ที่ 21
ม.4 ตรวจสุขภาพนักเรียน (เช้า)
ป.4 ตรวจสุขภาพนักเรียน (บ่าย)
วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก.
พฤหัสบดีที่ 26
ปฐมนิเทศนักศึกษาวิชาทหาร
เสาร์ที่ 28
ทอดผ้าป่าการศึกษา
ป.1 ตรวจสุขภาพนักเรียน (เช้า)
ม.1 ตรวจสุขภาพนักเรียน (บ่าย)

Top

อังคารที่ 1 - ศุกร์ที่ 22 ส.ค.
กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักเรียนโครงการ สาธิตเกษตร-จิสเซ็นไฮสกูล นักเรียนญี่ปุ่นมาไทย 7 สัปดาห์
พฤหัสบดีที่ 3
เริ่มการเรียน ร.ด. ของ นศท.
ศุกร์ที่ 4
วันกีฬาสีสัมพันธ์
พฤหัสบดีที่ 10 - พุธที่ 16
ป.1 - ม.6 ประเมินผลการเรียน ภาคต้น ครั้งที่ 1
ศุกร์ที่ 11
โครงการทันตกรรมป้องกัน ป.5–ป.6
................เว้น........................
ม.4 - ม.6 กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักเรียนโครงการ สาธิตเกษตร-โรเชสเตอร์ นักเรียนโรเชสเตอร์มาไทย 2 สัปดาห์
พฤหัสบดีที่ 17
หยุดวันอาสาฬหบูชา
ศุกร์ที่ 18
หยุดวันเข้าพรรษา
จันทร์ที่ 21
ป.1 - ม.6 งดการเรียนการสอน
อังคารที่ 22 - ศุกร์ที่ 25
วันพระราชทานปริญญาบัตร มก.
จันทร์ที่ 28 - พฤหัสบดีที่ 31
ป.1 - ม.6 อาจารย์ประจำวิชาบันทึกและตรวจสอบข้อมูลผลการเรียนส่งอาจารย์ประจำชั้น
พุธที่ 30 - ศุกร์ที่ 8 ส.ค.
ป.5 กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักเรียนโครงการสาธิตเกษตร - เซโตดะ รุ่นที่ 12 นักเรียนญี่ปุ่นมาไทย 2 สัปดาห์
จันทร์ที่ 28 - ศุกร์ที่ 15 ส.ค.
ม.1- ม.3 กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักเรียนโครงการสาธิตเกษตร-อุบุยามา (ฮิโกไทย) รุ่นที่ 20 นักเรียนญี่ปุ่นมาไทย 3 สัปดาห์
พฤหัสบดีที่ 31
พิธีไหว้ครูดนตรีนาฏศิลป์ นักเรียน ม.1 - ม.2

Top

ศุกร์ที่ 1
โครงการทันตกรรมป้องกัน ป.1–ป.2
เสาร์ที่ 9
การบรรยายพิเศษเพื่อลูก-ศิษย์ ระดับประถมศึกษา (เช้า)
การบรรยายพิเศษเพื่อลูก-ศิษย์ ระดับมัธยมศึกษา (บ่าย)
โบว์ลิ่ง สาธิตเกษตรสัมพันธ์ ครั้งที่ 24
จันทร์ที่ 11
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และกิจกรรมวันแม่
อาทิตย์ที่ 10 - พุธที่ 13
กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักเรียนโครงการสาธิตเกษตร - โตเกียวเทคไฮสกูล
................เว้น........................
โครงการแข่งขันมินิรักบี้เชื่อมสัมพันธไมตรี สาธิตเกษตร–อิโคมา นักกีฬาญี่ปุ่นมาไทย
อังคารที่ 12
Day Camp ป.5
เสาร์ที่ 16 – ศุกร์ที่ 29
ป.6 กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักเรียนโครงการสาธิตเกษตร-อาซาฮี นิชิ รุ่นที่ 18 นักเรียนญี่ปุ่นมาไทย 2 สัปดาห์
จันทร์ที่ 18 - ศุกร์ที่ 22
รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนฯ
อังคารที่ 19
ป.1 - ม.6 อาจารย์ประจำชั้นส่งสมุดรายงานผลการเรียนให้ผู้ปกครอง
พุธที่ 20 - พฤหัสบดีที่ 21
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
จันทร์ที่ 25 – ศุกร์ที่ 29
สัปดาห์สนทนาศิษย์ลูก ป.1, 3 ,5 และ ม.1 - ม.3
พฤหัสบดีที่ 28
สัปดาห์สนทนาศิษย์ - ลูก ม.6

Top

จันทร์ที่ 1 - ศุกร์ที่ 31 ต.ค.
ม.5 , ม.6 สมัครสอบความถนัดทั่วไป (GET) และความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT)
จันทร์ที่ 1 - ศุกร์ที่ 5
สัปดาห์สนทนาศิษย์ - ลูก ป.2,4,6 และ ม.1- ม.3
พฤหัสบดีที่ 4
สัปดาห์สนทนาศิษย์ - ลูก ม.5
ศุกร์ที่ 5
ม.1 - ม.6 อาจารย์ผู้สอน ส่งรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค ให้อาจารย์ประจำชั้น
พฤหัสบดีที่ 11
สัปดาห์สนทนาศิษย์ - ลูก ม.4
เสาร์ที่ 13
สาธิตเกษตร ชาริตี้ คอนเสิร์ต ครั้งที่ 9
วันสุดท้ายของการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมความถนัดฯ ภาคต้น
จันทร์ที่ 15 - ศุกร์ที่ 19
อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการเพื่อส่วนรวมภาคต้น เสนออาจารย์ใหญ่เพื่อขออนุมัติคะแนน
อังคารที่ 16
ปัจฉิมนิเทศ วิชา 162421
พุธที่ 17
พิธีกตัญญุตาคารวะ
พฤหัสบดีที่ 18
ปัจฉิมนิเทศ วิชา 162221
ศุกร์ที่ 19
ปัจฉิมนิเทศ วิชา 162322
เสาร์ที่ 20
โบว์ลิ่ง สมาคมนักเรียนเก่า
จันทร์ที่ 22 - ศุกร์ที่ 26
ป.1 - ม.6 ประเมินผลการเรียน ภาคต้น ครั้งที่ 2
ศุกร์ที่ 26
วันสุดท้ายของการเรียนภาคต้น
เสาร์ที่ 27
งานเกษียณอายุราชการ
เสาร์ที่ 27 - อาทิตย์ที่ 19 ต.ค.
กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักเรียนโครงการสาธิตเกษตร-อุบุยามา นักเรียนไทย (มัธยมต้น) รุ่นที่ 21 ไปประเทศญี่ปุ่น
เสาร์ที่ 27 - ศุกร์ที่ 31 ต.ค.
ฝึกซ้อมเข้มและเตรียมงานกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 33
จันทร์ที่ 29 –พฤหัสบดีที่ 2 ต.ค.
ป.1 - ม.6 อาจารย์ประจำวิชาบันทึกและตรวจสอบข้อมูลผล การเรียนส่งอาจารย์ประจำชั้น
ม.6 อาจารย์ประจำวิชาส่งผลการเรียนให้ทะเบียน
จันทร์ที่ 29 –ศุกร์ที่ 3 ต.ค.
โครงการเตรียมความพร้อม และส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา)

อังคารที่ 30

คัดเลือกนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยน

Top

พุธที่ 1 - พุธที่ 8
ยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแผนการเรียน
ม.5 - 6 ยื่นคำร้องขอเปลี่ยนวิชาเลือกตามแผนการเรียน
พุธที่ 1 - เสาร์ที่ 11
อาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ ศิลปะ ศึกษาดูงาน เพิ่มพูนประสบการณ์ ที่ประเทศอินเดีย
ศุกร์ที่ 3
ม.1 - ม.6 ประกาศผลสอบภาคต้น และแจ้งกำหนดการสอบแก้ไขผลการเรียน
ศุกร์ที่ 3 - ศุกร์ที่ 17
กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักเรียนโครงการสาธิตเกษตร-เซโตดะ นักเรียนไทย (ป.5-ป.6) รุ่นที่ 13 ไปประเทศญี่ปุ่น
ศุกร์ที่ 3 - เสาร์ที่ 18
กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักเรียนโครงการสาธิตเกษตร-อาซาฮี นิชิ รุ่นที่ 16 นักเรียนไทย (ป.5-ป.6) ไปประเทศญี่ปุ่น
จันทร์ที่ 6 - อังคารที่ 7
ป.1 - ม.6 สอบแก้ไขผลการเรียน ตามตารางสอบและแก้เงื่อนไข ร, มผ.
................เว้น........................

โครงการแข่งขันมินิรักบี้เชื่อมสัมพันธไมตรี สาธิตเกษตร - อิโคมา นักเรียนไทยไปญี่ปุ่น

อังคารที่ 7 - อาทิตย์ที่ 12
อาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาศึกษาดูงานเพิ่มพูนประสบการณ์ที่ประเทศอียิปต์
พุธที่ 8 - พฤหัสบดีที่ 9
งานพัฒนาหลักสูตร
ป.1 - ม.6 ส่งผลการสอบแก้ไขผลการเรียน และแก้เงื่อนไข ร, มผ. ให้อาจารย์ประจำชั้น
พุธที่ 8 - พุธที่ 15
กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักเรียนโครงการสาธิตเกษตร - โตเกียวเทคไฮสกูล รุ่นที่ 2 นักเรียนไทย (มัธยมปลาย) ไปประเทศญี่ปุ่น
พฤหัสบดีที่ 9 - พุธที่ 15
อาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ศึกษาดูงานเพิ่มพูนประสบการณ์ที่ประเทศออสเตรเลีย
ศุกร์ที่ 10
วันสุดท้ายของการเปลี่ยนแผนการเรียนของนักเรียน ม.4
ศุกร์ที่ 10 - พุธที่ 15
หยุดพักผ่อน
พฤหัสบดีที่ 16
ประชุมอาจารย์รวมทั้งโรงเรียน
ศุกร์ที่ 17
เตรียมจัดชั้นเรียน
ประกาศผลการเปลี่ยนแผนการเรียนและวิชาที่เลือกตามแผนการเรียนของนักเรียน มัธยมปลาย ครั้งที่ 1
จันทร์ที่ 20
วันเปิดเรียนภาคปลาย
ทะเบียนส่ง GPA, PR 5 ภาค ให้ศูนย์บริการจิตวิทยาและแนะแนว
พฤหัสบดีที่ 23
หยุดวันปิยมหาราช
ม.2 กิจกรรมวันปิยมหาราช
ศุกร์ที่ 24
ทะเบียนส่งจดหมายนำปลดนักศึกษาวิชาทหารให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
เสาร์ที่ 25
เริ่มกิจกรรม โครงการส่งเสริมความถนัดฯ ภาคปลาย
bicycle rally สมาคมนักเรียนเก่า

Top

อาทิตย์ที่ 2 - เสาร์ที่ 8
สาธิตสามัคคี ครั้งที่ 33
ป.1 - ม.5 งดการเรียนการสอนเข้าร่วมกีฬาสาธิตสามัคคี
จันทร์ที่ 3 - พุธที่ 5
ป.4 - ม.3 โครงการคิดเก่ง คิดดี และมีความสุข
จันทร์ที่ 10
ป.1 - ม.6 อาจารย์ประจำชั้นส่งสมุดรายงานผลการเรียนให้ผู้ปกครอง
ทำบุญประจำปี
พฤหัสบดีที่ 20
นักศึกษาวิชาทหารปีที่ 1-3 สอบภาคปฏิบัติตามศูนย์ฝึก
นักศึกษาวิชาทหารปีที่ 3 ส่งเอกสารเตรียมนำปลด
........................................
วงสาธิตเกษตรซิมโฟนิคแบนด์ประกวดคอนเสิร์ตแบนด์นักเรียนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28 ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ศุกร์ที่ 21
วันสุดท้ายของการเสนอขออนุมัติโครงการเพื่อส่วนรวม ภาคปลาย
เสาร์ที่ 22
งานประจำปี
พฤหัสบดีที่ 27
ม.6 นักเรียนส่งข้อมูลคุณลักษณะพิเศษให้ทะเบียน
นักศึกษาวิชาทหารปี 1-2 สอบภาคทฤษฎี

Top

พุธที่ 3
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ศุกร์ที่ 5
หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
จันทร์ที่ 8
พิธีสวนสนามประจำปีของนักศึกษาวิชาทหาร
พุธที่ 10
หยุดวันรัฐธรรมนูญ
พุธที่ 17 - ศุกร์ที่ 19
ป.5 ค่ายพักแรม
เสาร์ที่ 20
มหกรรมมินิรักบี้นานาชาติ
อาทิตย์ที่ 21
การแข่งขันรักบี้ชิงชนะเลิศยุวชน 14 - 16 ปี
พุธที่ 24 - อังคารที่ 30
ป.1 – ม.6 ประเมินผลการเรียนภาคปลาย ครั้งที่ 1
พฤหัสบดีที่ 25
วันสุดท้าย ของการเรียนรักษาดินแดนของนักศึกษาวิชาทหาร
อาทิตย์ที่ 28
คอนเสิร์ตสมาคมนักเรียนเก่าฯ
จันทร์ที่ 29
ป.3 ,ป.6 ,ม.3 และ ม.6 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์และประเมินทักษะการอ่าน เขียน คิด วิเคราะห์ โดยใช้แบบสอบของ สทศ.
อังคารที่ 30
ทำบุญตักบาตรและกิจกรรมปีใหม่
พุธที่ 31
หยุดส่งท้ายปีเก่า

Top

พฤหัสบดีที่ 1
หยุดวันขึ้นปีใหม่
ศุกร์ที่ 2
หยุดวันขึ้นปีใหม่ (ตามมติคณะรัฐมนตรี)
จันทร์ที่ 5 - ศุกร์ที่ 9
ป.1- ม.6 อาจารย์ประจำวิชาบันทึกและตรวจสอบข้อมูลผลการเรียนส่งอาจารย์ประจำชั้น
ยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแผนการเรียน และวิชาเลือกตามแผนการเรียน ของนักเรียนมัธยมปลาย ครั้งที่ 2
จันทร์ที่ 5 - ศุกร์ที่ 16
กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักเรียนโครงการสาธิตเกษตร-อิชิโนเซกิไดอิจิ รุ่นที่ 7
พฤหัสบดีที่ 8
THANK YOU PARTY
เสาร์ที่ 10 – อาทิตย์ที่ 11
แรลลี่สาธิตเกษตรสัมพันธ์
จันทร์ที่ 12 - พุธที่ 14
ป.1 - ม.6 บันทึกคะแนนการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
จันทร์ที่ 12 - ศุกร์ที่ 16
ม.1 ,ม.2 ,ม.4 และ ม.5 อบรมวิธีการลงทะเบียนวิชาสาระเพิ่มเติมให้นักเรียน
พฤหัสบดีที่ 15
ม.6 โครงการเปิดบ้านสู่มหาวิทยาลัย
ศุกร์ที่ 16
ป.3 - ป.4 โครงการทันตกรรมป้องกัน
อังคารที่ 20 - พฤหัสบดีที่ 29
ม.1 ,ม.2 ,ม.4 และ ม.5 ลงทะเบียนวิชาเลือกสาระเพิ่มเติม
พุธที่ 21
ป.1 - ม.6 อาจารย์ประจำชั้น ส่งสมุดรายงานผลให้ผู้ปกครอง
ประกาศผลการเปลี่ยนแผนการเรียน และวิชาเลือกตามแผน การเรียนของนักเรียนมัธยมปลาย ครั้งที่ 2
พุธที่ 21 - พฤหัสบดีที่ 22
นิทรรศการ "7 พันธุ์ไม้สายใยสาธิตเกษตร"
พฤหัสบดีที่ 22
ม.6 ส่งรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค
อาทิตย์ที่ 25
Bicycle Rally สมาคมนักเรียนเก่า
พุธที่ 28
พิธีเชิดชูเกียรตินักเรียน
ศุกร์ที่ 30 - ศุกร์ที่ 6 ก.พ.
งดการเรียนการสอนเนื่องในสัปดาห์วันเกษตรแห่งชาติ

Top

จันทร์ที่ 2
ป.6 วางพวงมาลาวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จันทร์ที่ 2 - อังคารที่ 3
งานพัฒนาหลักสูตร ประถมศึกษา
จันทร์ที่ 2 - ศุกร์ที่ 6
ม.4 ค่ายพักแรม
ม.5 และ ม.6 นักศึกษาวิชาทหารฝึกภาคสนาม
จันทร์ที่ 9
หยุดวันมาฆบูชา
อังคารที่ 10
ม.3 ประชุมผู้ปกครองแนะแนวการศึกษา
อังคารที่ 10 - ศุกร์ที่ 13
รับใบสมัคร ป.1
อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการเพื่อส่วนรวม ภาคปลาย เสนออาจารย์ใหญ่ เพื่อขออนุมัติคะแนน
พุธที่ 11
ป.6 ประชุมผู้ปกครองแนะแนวการศึกษา
พฤหัสบดีที่ 12
ป.6 สอบ O-NET
พุธที่ 11 - ศุกร์ที่ 13 และ
จันทร์ที่ 16
ม.6 ประเมินผลการเรียน ภาคปลาย ครั้งที่ 2
ศุกร์ที่ 13
ม.1 - ม.5 ส่งรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค
ม.3 สอบ O-NET
เสาร์ที่ 14
ป.4 ค่ายกลางวัน
วันประเมินผลกิจกรรมโครงการส่งเสริมความถนัดฯ ภาคปลาย
พุธที่ 18
ม.6 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และกิจกรรมอำลา
พฤหัสบดีที่ 19 - ศุกร์ที่ 20
ป.3 สอบ O-NET
พุธที่ 18 - ศุกร์ที่ 20
ม.6 อาจารย์ประจำวิชาบันทึกและตรวจสอบข้อมูลผลการเรียนส่งอาจารย์ประจำชั้น
เสาร์ที่ 21
กอล์ฟสาธิตเกษตรสัมพันธ์
เสาร์ที่ 21 - อาทิตย์ที่ 22
ม.6 สอบ O-NET
อังคารที่ 24
ม.6 ประกาศผลการสอบภาคปลาย และแจ้งกำหนดการสอบแก้ไขผลการเรียน
พุธที่ 25 - พฤหัสบดีที่ 26
ม.6 สอบแก้ไขผลการเรียน
ม.6 ประมวลผลการเรียนส่งทะเบียน
พฤหัสบดีที่ 26 - ศุกร์ที่ 27 และจันทร์ที่ 2 - อังคารที่ 3 มี.ค.
ป.1 - ม.5 ประเมินผลการเรียนภาคปลาย ครั้งที่ 2
ศุกร์ที่ 27
ม.6 อาจารย์ประจำวิชาส่งผลการสอบแก้ไขผลการเรียนและการ แก้เงื่อนไข ร, มผ. ให้อาจารย์ประจำชั้น
เสาร์ที่ 28
งานคืนสู่เหย้า

Top

จันทร์ที่ 2 - ศุกร์ที่ 6
ยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแผนการเรียนและวิชาเลือกตามแผนการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 3
อังคารที่ 3
ม.6 ตัดสินผลการเรียน ครั้งที่ 1
ป.1 - ม.5 วันสุดท้ายของการเรียนภาคปลาย
อังคารที่ 3 - ศุกร์ที่ 6
ป.1 - ม.5 อาจารย์ประจำวิชาบันทึกและตรวจสอบข้อมูลผลการเรียนส่งอาจารย์ประจำชั้น
พุธที่ 4
งานปิดกล่องชอล์ก
ศุกร์ที่ 6

ม.6 ส่งสมุดรายงานผลการเรียนให้ผู้ปกครอง
ม.6 ประกาศผลการจบหลักสูตร
ม.6 ลงทะเบียนเพื่อสอบแก้ไขผลการเรียน ครั้งที่ 2 และแก้เงื่อนไขผลการเรียน

จันทร์ที่ 9
ม.1 - ม.5 ประกาศผลการสอบ และแจ้งกำหนดการสอบแก้ไขผลการเรียน
จันทร์ที่ 9 - อังคารที่ 10

รับสมัคร ป.1

อังคารที่ 10 - พุธที่ 11
ป.1 - ม.5 สอบแก้ไขผลการเรียนตามตารางสอบ และแก้เงื่อนไข ร,มผ.
พุธที่ 11

ม.6 สอบแก้ไขผลการเรียน ครั้งที่ 2

พฤหัสบดีที่ 12

ป.1 - ม.5 อาจารย์ประจำวิชาส่งผลการสอบแก้ไขผลการเรียน และ แก้เงื่อนไข ร, มผ. ให้อาจารย์ประจำชั้น
ม.6 อาจารย์ประจำวิชา ส่งผลการสอบแก้ไขผลการการเรียน ครั้งที่ 2 ให้อาจารย์ประจำชั้น

ศุกร์ที่ 13

ป.1-ป.6 พิจารณาเกียรติบัตรและทุนการศึกษาดีเด่น
ป.1-ม.5 ตัดสินผลการเรียน ครั้งที่ 1 และประมวลผลการเรียนส่งทะเบียน
ม.6 ตัดสินผลการเรียน ครั้งที่ 2
ม.6 ประมวลผลการเรียนเพิ่มเติม ส่งทะเบียน

จันทร์ที่ 16

ประชุมรวมอาจารย์ทั้งโรงเรียน
ม.6 ประกาศผลการจบหลักสูตรเพิ่มเติม

อังคารที่ 17

คัดเลือกนักเรียน ป.1

พฤหัสบดีที่ 19 – ศุกร์ที่ 20

งานพัฒนาหลักสูตรมัธยมศึกษา

พฤหัสบดีที่ 19 – อังคารที่ 24
อาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ (มัธยมศึกษา) พลศึกษา ดนตรี-นาฏศิลป์ ศึกษาดูงานเพิ่มพูนประสบการณ์ที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
อาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (มัธยมศึกษา) ศึกษาดูงานเพิ่มพูนประสบการณ์ที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และเขตปกครองพิเศษฮ่องกง
พฤหัสบดีที่ 19 – พฤหัสบดีที่ 26
อาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ประถมศึกษา) ศึกษาดูงานเพิ่มพูนประสบการณ์ที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
ศุกร์ที่ 20

ทะเบียนส่ง GPA, PR 6 ภาค ให้ศูนย์บริการจิตวิทยาและแนะแนว

จันทร์ที่ 23

ม.6 รับ ปพ.1:4 ที่ห้องทะเบียน

จันทร์ที่ 23 - เสาร์ที่ 28

ค่ายสาธิตคิดสร้างสรรค์ ครั้งที่ 6
กิจกรรมโครงการส่งเสริมความถนัดฯ ภาคฤดูร้อน

พฤหัสบดีที่ 26

ป.1 - ม.5 ส่งสมุดรายงานผลให้ผู้ปกครอง (เช้า)
ม.1 - ม.5 พิจารณาเกียรติบัตร ทุนการศึกษาดีเด่น (บ่าย)
ป.3, ป.6, ม.3 ประมวลผลการเรียนส่งทะเบียน
ป.3 และ ป.6 ประกาศผลการจบหลักสูตร และแจกเอกสารมอบตัว
ม.1 - ม.5 ประกาศผลการสอบปลายภาค การแก้เงื่อนไข ร, มผ.
ม.3 ประกาศผลการจบหลักสูตร และการจัดแผนการเรียนเข้าเรียน ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2552 และรับเอกสารมอบตัวที่ระดับชั้น ม.3
ประกาศผลการเปลี่ยนแผนการเรียนและวิชาเลือกตามแผนการเรียน ของนักเรียนมัธยมปลาย ครั้งที่ 3

ศุกร์ที่ 27
ป.1 - ม.5 นักเรียนลงทะเบียน และ เริ่มโครงการซ่อมเสริมเพื่อแก้ไขผลการเรียน
ม.3 นักเรียนที่มีผลการเรียนต่ำกว่า 2.0 ลงทะเบียนเรียนเพื่อปรับพื้นฐาน
ป.1 - ม.5 พิจารณาการจัดชั้นเรียน (บ่าย)
อาทิตย์ที่ 29
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน ป.1
จันทร์ที่ 30
ป.1 - ม.5 อาจารย์ประจำชั้นส่งเอกสารประจำชั้น คืนที่ห้องทะเบียน
จันทร์ที่ 30 - ศุกร์ที่ 24 เม.ย.
กิจกรรมโครงการส่งเสริมความถนัดฯ ภาคฤดูร้อน

Top

พุธที่ 1 – พุธที่ 6 พ.ค.
กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักเรียนโครงการสาธิตเกษตร - นอร์ธเธิร์น โคโลราโด โครงการเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้ม ที่ University School นักเรียนไทยไปสหรัฐอเมริกา 5 สัปดาห์
ศุกรที่ 3 - อาทิตย์ที่ 12
อาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพฯ (ประถมศึกษา) สุขศึกษา ห้องสมุดและศูนย์สื่อการเรียนรู้ ศึกษาดูงาน เพิ่มพูนประสบการณ์ที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีและสาธารณรัฐประชาชนจีน
เสาร์ที่ 4 - พฤหัสบดีที่ 9
อาจารย์ศูนย์วิจัยเพื่อเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษและศูนย์บริการจิตวิทยาและแนะแนว ศึกษาดูงาน เพิ่มพูนประสบการณ์ที่ประเทศญี่ปุ่น
จันทร์ที่ 6
หยุดวันจักรี
อังคารที่ 7 – ศุกร์ที่ 24 เม.ย.
ช่วงหยุดพักผ่อนประจำปี และทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ งานสอนซ่อมเสริม เพื่อแก้ไขผลการเรียน งานพัฒนาหลักสูตร และแผนการจัดการเรียนรู้
อังคารที่ 7 – อังคารที่ 26 พ.ค.
กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักเรียนโครงการ สาธิตเกษตร-จิสเซ็นไฮสคูล นักเรียนไทยไปญี่ปุ่น 7 สัปดาห์
พฤหัสบดีที่ 9–พฤหัสบดีที่ 30
กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักเรียนโครงการ สาธิตเกษตร- Rochester Independent College นักเรียนไทยไปอังกฤษ 3 สัปดาห์
เสาร์ที่ 11 – เสาร์ที่ 9 พ.ค.
โครงการเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้ม และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ เมืองเพิร์ธ นักเรียนไทยไปออสเตรเลีย 4 สัปดาห์
เสาร์ที่ 11 – เสาร์ที่ 16 พ.ค.
โครงการเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้ม และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ Upper St. Clair High School เมือง Pittsburgh นักเรียนไทยไปสหรัฐอเมริกา 5 สัปดาห์
พุธที่ 22
พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียน
จันทร์ที่ 27
อาจารย์ทุกคนกลับมาปฏิบัติงานเตรียมการสอน ปีการศึกษา 2552
จันทร์ที่ 27 – อังคารที่ 28
ป.1 – ม.5 ประเมินผลการเรียนซ่อมเสริมเพื่อแก้ไขผลการเรียน
จันทร์ที่ 27 – ศุกร์ที่ 1 พ.ค.
ค่ายมีสุข สนุกกับ EQ ครั้งที่ 5
อังคารที่ 28

ม.1 – ม.5 อาจารย์ประจำวิชาส่งผลการแก้ไขผลการเรียนให้อาจารย์ประจำชั้น
ป.1 - ป.6 ตัดสินผลการเรียน ครั้งที่ 2

พุธที่ 29
ม.1 - ม.5 ตัดสินผลการเรียน ครั้งที่ 2
พฤหัสบดีที่ 30 - ศุกร์ที่ 1 พ.ค.
ป.1 รับมอบตัว

Top

ศุกร์ที่ 1
ป.1 - ป.6 ประกาศผลการเรียนซ่อมเสริมเพื่อแก้ไขผลการเรียน
ป.3 และ ป.6 ประกาศผลการจบหลักสูตรเพิ่มเติม นักเรียนรับเอกสารมอบตัว และเอกสารลงทะเบียน
ม.1 - ม.5 ประกาศผลการเรียนซ่อมเสริม เพื่อแก้ไขผลการเรียน และการแก้ ร, มผ.
ม.3 ประกาศผลการจบหลักสูตรเพิ่มเติม นักเรียนรับเอกสารมอบตัว และเอกสารลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2552
สหกรณ์ทดลองฯ เริ่มจำหน่ายหนังสือแบบเรียนและเครื่องแบบนักเรียน
จันทร์ที่ 4 –พฤหัสบดีที่ 7
สัมมนาอาจารย์ และข้าราชการ
อังคารที่ 5
หยุดวันฉัตรมงคล
ศุกร์ที่ 8
หยุดวันวิสาขบูชา
จันทร์ที่ 11
หยุดวันพืชมงคล
อังคารที่ 12

ป.2 และ ม.2 รับมอบตัว (เช้า)
ป.3 และ ม.3 รับมอบตัว (บ่าย)

พุธที่ 13
ป.5 และ ม.5 รับมอบตัว (เช้า)
ป.6 และ ม.6 รับมอบตัว (บ่าย)
พฤหัสบดีที่ 14
ป.4 รับมอบตัว (เช้า)
ม.1 รับมอบตัว (บ่าย)
ศุกร์ที่ 15
ม.4 รับมอบตัว (เช้า)
อังคารที่ 19
ตรวจสุขภาพอาจารย์
พุธที่ 20
ประชุมอาจารย์รวมทั้งโรงเรียน
พฤหัสบดีที่ 21
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ป.1 เวลา 14.00 น.
จันทร์ที่ 25
วันเปิดเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2552
จันทร์ที่ 25 - ศุกร์ที่ 29
ป.2 - ม.6 นักเรียนส่งคืนสมุดรายงานผลที่อาจารย์ประจำชั้น
ศุกร์ที่ 29
ทะเบียนจัดทำบัญชีรายชื่อนักศึกษาวิชาทหาร ปี 1-3 ให้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

Top

 


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรงเรียนได้ที่ : satitkaset@ku.ac.th
50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 เบอร์โทรศัพท์ 0-2942-8800-9 ต่อ 100
ออกแบบและจัดทำโดย อาจารย์ปิยวรรณ รัตนภานุศร