× หน้าหลัก แนะนำโรงเรียน การบริหารงาน หน่วยงาน งานวิชาการ ปฏิทินโรงเรียน ดาวน์โหลด ติดต่อเรา

รอบรู้ สู้ชีวิต จิตมั่นคง ดำรงคุณธรรม

ข่าวศึกษาดูงาน อบรมสัมมนา

โครงการฝึกอบรม "KUS Smart working with Office 365" เมื่อวันที่ ๒-๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ CICT-D อาคาร ๗ ชั้น ๔

วันที่ ๒ - ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ CICT - D อาคาร ๗ ชั้น ๔ งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เห็นความสําคัญของการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และประโยชน์ใน การใช้งานของโปรแกรมฯ จึงได้จัดโครงการฝึกอบรม "KUS Smart working with Office 365" ขึ้นเพื่อให้บุคลากรของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ได้เพิ่มพูนทักษะความรู้ ความเข้าใจในการใช้งานโปรแกรม ตลอดจนนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุริยา ณ หนองคาย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคุณสุนิสา สิงห์แก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชํานาญการพิเศษ สํานักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาเป็นวิทยากรในการอบรม ทั้งนี้ได้เรียนเชิญ อาจารย์ ดร.ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์ ผู้อำนวยการ มอบของที่ระลึกให้แก่วิทยากรทุกท่าน 


E-BOOK

สถิติเข้าชม