× หน้าหลัก แนะนำโรงเรียน การบริหารงาน หน่วยงาน งานวิชาการ ปฏิทินโรงเรียน ดาวน์โหลด ติดต่อเรา

รอบรู้ สู้ชีวิต จิตมั่นคง ดำรงคุณธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566


ข่าวกิจกรรม

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จัดกิจกรรมถุงหอมสมุนไพร เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องปฏิบัติงานบ้านระดับประถมศึกษา...อ่านต่อ
กิจกรรมค่ายกลางวันลูกเสือและผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา และบริเวณรอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...อ่านต่อ
งานดนตรีในสวน ครั้งที่ ๓๔ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ บริเวณลานทอง ...อ่านต่อ
งานตลาดนัดศิลปะ ครั้งที่ ๑๔ “หวานละมุนอาร์ต” วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ถึงวันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. ณ อาคารอุบล เรียงสุวรรณ ถนนสายบุญและบริเวณลานทอง...อ่านต่อ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จัดกิจกรรมสมุนไพรในส้มตำ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องปฏิบัติงานบ้านระดับประถมศึกษา...อ่านต่อ

ศึกษาดูงาน อบรมสัมมนา

อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ศึกษาดูงาน เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน สภาพแวดล้อม สื่อในการเรียนรู้ บริบทของครูในชั้นเรียน และนวัตกรรมในการจัดการศึกษาแก่เด็กที่มีความต้องการพิเศษ...อ่านต่อ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ศึกษาดูงาน เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการพัฒนานักเรียน เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๑ อาคาร ๓...อ่านต่อ
บุคลากรฝ่ายบริหารสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ศึกษาดูงาน เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑-๑๐๑...อ่านต่อ

E-BOOK

สถิติเข้าชม