× หน้าหลัก แนะนำโรงเรียน การบริหารงาน หน่วยงาน งานวิชาการ ปฏิทินโรงเรียน ดาวน์โหลด ติดต่อเรา

รอบรู้ สู้ชีวิต จิตมั่นคง ดำรงคุณธรรม

ข่าวกิจกรรม

พิธีเชิดชูเกียรตินักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เมื่อวันพุธที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐-๑๐.๑๐ น. ณ หอประชุมจงรักษ์ ไกรนาม

วันพุธที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐-๑๐.๑๐ น. ณ หอประชุมจงรักษ์ ไกรนาม อาจารย์ ดร.ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์ อำนวยการเป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ และให้โอวาทในพิธีเชิดชูเกียรตินักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เป็นการเชิดชูเกียรตินักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ รวมทั้งนักเรียนที่ได้ใช้ความสามารถพิเศษตามศักยภาพแห่งตน ประกอบคุณงามความดีเพื่อส่วนรวมทั้งในโรงเรียนและประเทศชาติเป็นระยะเวลาติดต่อกันมาหลายปีด้วยความวิริยะอุตสาหะอย่างสม่ำเสมอ และมีความประพฤติดี และได้รับเกียรติจากนายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ กรรมการบริหารงานโรงเรียน คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ คณะกรรมการงานศึกษาเด็ก คณะกรรมการงานวิชาการ คณะกรรมการงานพัฒนากีฬา คณะกรรมการงานพัฒนาดนตรีและนาฏศิลป์ คณะกรรมการงานวิเทศสัมพันธ์ให้เกียรติร่วมในพิธี


E-BOOK

สถิติเข้าชม