งานวิชาการ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
  งานทะเบียนและประมวลผล
งานส่งเสริมการวิจัย
  งานพัฒนากีฬา
ห้องสมุดและศูนย์สื่อการเรียนรู้
  งานบริการคอมพิวเตอร์
ศูนย์ CICT
ศูนย์บริการจิตวิทยาและแนะแนว

ศูนย์วิจัยการศึกษาเพื่อเด็กที่
     ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน
โครงการงานสวนพฤกษศาสตร์
     โรงเรียน
  โครงการการศึกษาความรอบรู้
ู้     เฉพาะเรื่อง(Senior Project)
  โครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียน
     ที่มีความสามารถพิเศษLink>>>> 
           

คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 3809/2553
คลิกเพื่อชม   คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คลิกเพื่อชม   วิสัยทัศน์และแนวทางการบริหาร และพัฒนา
คลิกเพื่อชม   แนะนำอาจารย์ใหญ่

ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
รายละเอียดการรับมอบตัวและการชำระค่าใช้จ่ายทางการศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๓
> อัตราค่าใช้จ่ายทางการศึกษา >ใบแจ้งการชำระเงินผ่านธนาคาร 
หนังสือรับรองรายการค่าใช้จ่ายในการศึกษา เพื่อนำไปเบิกเงินสวัสดิการ ปีการศึกษา ๒๕๕๓
คลิกเพื่อดาวน์โหลด >หนังสือรับรอง  >รายการค่าใช้จ่ายภาคต้น >รายการค่าใช้จ่ายภาคปลาย

    "โครงการสาธิตเกษตรร่วมใจ ช่วยภัยน้ำท่วม 
  โครงการสาธิตเกษตรร่วมใจ ช่วยภัยน้ำท่วม
ผศ.ดร.ศศิธร จ่างภากร อาจารย์ใหญ่ รศ.ดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ อดีตอาจารย์ใหญ่
นำคณาจารย์และผู้แทนนักเรียนมอบเงินบริจาคที่ชาวสาธิตเกษตรได้ร่วมกันบริจาคเงินเข้าร่วมโครงการ
"สาธิตเกษตรร่วมใจ ช่วยภัยน้ำท่วม" มอบผ่านรัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นผู้รับมอบ
จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
    
คลิกเพื่อเชิญชมวีดิทัศน์

"โครงการสาธิตเกษตรร่วมใจ ช่วยภัยน้ำท่วม  
" ผศ.ดร.ศศิธร จ่างภากร อาจารย์ใหญ่ รศ.ดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ อดีตอาจารย์ใหญ่
นำคณาจารย์และผู้แทนนักเรียนมอบเงินบริจาคที่ชาวสาธิตเกษตรได้ร่วมกันบริจาคเงินเข้าร่วมโครงการ "สาธิตเกษตรร่วมใจ ช่วยภัยน้ำท่วม"

มอบผ่านมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

คลิกเพื่อเชิญชมวีดิทัศน์
งานทำบุญประจำปี ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
ผศ.ดร.ศศิธร จ่างภากร อาจารย์ใหญ ่เป็นประธานในพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ศ.ดร.อุบล เรียงสุวรรณ อาจารย์ บุคลากร นักเรียนที่ล่วงลับ
ประจำปี ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุม ญสส. อาคารคณะศึกษาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อวันอังคารที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.
กิจกรรมหน้าเสาธง วันพุธที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ณ หอประชุมจงรักษ์ ไกรนาม
ผศ.ดร.ศศิธร จ่างภากร อาจารย์ใหญ่ นำคณาจารย์และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ เป็นผู้แทนนักเรียนวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมรูป
พระปิยมหาราช เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๓ ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า พระราชวังดุสิต
ผศ.ดร.ศศิธร จ่างภากร อาจารย์ใหญ่ ต้อนรับ Dr. HARUMI SAITO ผู้ริเริ่มโครงการฮิโก - ไท พร้อม Mr.KUNIHIKO NAITO
และ Mr.MASAHIDE HIROKAWA ผู้ประสานงานฮิโก-ไท คนปัจจุบันมาเยี่ยมชมโรงเรียนในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทย
เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๓
 
พิธีกตัญญูตา - คารวะ ประจำปี ๒๕๕๓ วันพุธที่ 22 กันยายน ณ หอประชุมจงรักษ์ ไกรนาม อาคารศึกษาศึกษาศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติฯ
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตเกษตรแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงาน"สาธิตเกษตร ชาริตี้คอนเสิร์ต" ครั้งที่ 10 โดยมีซานิ
และทีมผองเพื่อนนักล่าฝัน AF ACADEMY FANTASIA ร่วมแสดงคอนเสิร์ต ใน
วันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2553 เริ่มแสดงเวลา 14.00 น.
อาคารคณะศึกษาศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ
คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย จัดโครงการสวนาวิจัยสถาบัน "ทัศนะของสี่หนุ่มเรื่องงานวิจัย" วันศุกร์ ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๗.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมอาคารอุบล เรียงสุวรรณ
การบรรยายพิเศษ เรื่อง "รู้อย่างนี้เป็นคนดีตั้งนานแล้ว" โดย พระมหาปัญญา กิตติโสภโณ ในกิจกรรมอิสระและพัฒนาตน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ วันศุกร์ ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโครงการการศึกษาน
านาชาติ ร.ร.สาธิตเกษตร

คณะครูจากโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๒


คณะครูจากโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ" ระหว่างวันที่ ๔ - ๕ มิถุนายน ๒๕๕๒
บริษัท เอ.อาร์. อินฟอร์เมชันแอนด์ พับลิเคชันจำกัด ได้จัดอบรมหลักสูตรเทคนิคการสร้างเว็บ
อย่างมืออาชีพ ในวันที่ ๒๒ และ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและประธานที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
เยี่ยมชมและปรึกษาข้อราชการในโครงการความร่วมมือทางวิชาการ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒
นักศึกษาปริญญาโทคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณศึกษาดูงานหลักสูตรการจัดการเรียนรู้
และโครงการการศึกษาพิเศษ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๒
 

 

   คณะผู้บริหารและอาจารย์โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ศึกษาดูงาน การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
วันอังคารที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ๑๐๑


นักศึกษาคณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ศึกษาดูงานศูนย์บริการจิตวิทยาและแนะแนว วันจันทร์ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องศูนย์บริการจิตวิทยาและแนะแนว และห้องโครงการการศึกษาพิเศษ
รองศาสตราจารย์เสารรัตน์ ภัทรฐิตินันท์ รองอาจารย์ใหญ่ต้อนรับคณครูโรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์
ในโอกาสศึกษาดูงานการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ๑-๑๐๑ อาคาร ๑
คณะผู้บริหารจากโรงเรียนมัธยมตากสิน จังหวัดระยอง ศึกษาดูงานด้านการบริหารงานวิชาการ
ด้านการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ ู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วันจันทร์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.ณ ห้องประชุม ๑-๑๐๑ อาคาร ๑
รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ อาจารย์ใหญ่ กล่าวต้อนรับ ผู้บริหารโรงเรียนปิยะจิตวิทยา
ในโอกาสมาศึกษาดูงานหลักสูตรและแผนการสอน การจัดกิจกรรมและการบูรณาการ การจัดการเรียนการสอนเด็กพิเศษ
และการจัดการศึกษาโครงการการศึกษานานาชาติ วันจันทร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑-๑๐๑ อาคาร ๑
 
 

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรงเรียนได้ที่ : fedurwp@ku.ac.th ติดต่อ Webmaster
50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 เบอร์โทรศัพท์ 0-2942-8800-9 ต่อ 100
ออกแบบและจัดทำโดยอาจารย์อนงค์นาฏ  ชิณวงศ์
ปรับปรุงครั้งล่าสุด Wednesday, 8 December, 2010