× หน้าหลัก แนะนำโรงเรียน การบริหารงาน หน่วยงาน งานวิชาการ ปฏิทินโรงเรียน ดาวน์โหลด ติดต่อเรา

รอบรู้ สู้ชีวิต จิตมั่นคง ดำรงคุณธรรม

ข่าวศึกษาดูงาน อบรมสัมมนา

คณาจารย์งานวิชาการ ระดับมัธยมศึกษา ศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนและโครงสร้างหลักสูตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) เมื่อวันพุธที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

อาจารย์ ดร.ภัทรพร  แจ่มใส รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา และคณาจารย์งานวิชาการ ระดับมัธยมศึกษา เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอน การจัดโครงสร้างหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนแบบวิชาเอก ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวลิต  สูงใหญ่ ผู้อำนวยการให้การต้อนรับ เมื่อวันพุธที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)


E-BOOK

สถิติเข้าชม