× หน้าหลัก แนะนำโรงเรียน การบริหารงาน หน่วยงาน งานวิชาการ ปฏิทินโรงเรียน ดาวน์โหลด ติดต่อเรา

รอบรู้ สู้ชีวิต จิตมั่นคง ดำรงคุณธรรม

ข่าวศึกษาดูงาน อบรมสัมมนา

คณาจารย์และนักศึกษาโครงการ Campus Asia: KU-HU START Program จาก Hiroshima University และ Beijing Normal University และ Changchun University ศึกษาดูงาน เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ...อ่านต่อ
อาจารย์และนิสิตฝึกสอนจากมหาวิทยาลัยกักคูชูอิน ประเทศญี่ปุ่น ศึกษาดูงาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๑๕ น. ณ ห้อง ๑๐๕ อาคาร ๑ ชั้น ๑ ...อ่านต่อ
คณาจารย์ Jissen Gakuen Junior & Senior High School ศึกษาดูงาน เมื่อวันพุธที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๔.๑๐ น. ณ ห้องประชุม ๑-๑๐๑ อาคาร ๑ ชั้น ๑ ...อ่านต่อ
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ศึกษาดูงาน เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม อาคาร ๓ ชั้น ๑......อ่านต่อ
โครงการ Cool KUS Teachers เสริมความรู้ครูสาธิตเกษตร จัดอบรม หัวข้อ "โปรแกรม AI ผู้ช่วยวิจัยใกล้ตัว” เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๑๕ – ๑๘.๑๕ น. ณ อาคารอุบล เรียงสุวรรณ ...อ่านต่อ
คณาจารย์จากมหาวิทยาลัย Philippine Normal ประเทศฟิลิปปินส์ ศึกษาดูงานเรื่อง การสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาพละศึกษาและสุขศึกษา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๗ ...อ่านต่อ
โครงการ Cool KUS Teachers เสริมความรู้ครูสาธิตเกษตร จัดอบรม หัวข้อ "วัคซีนไซเบอร์ ต้านภัยออนไลน์” เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๓๐ – ๑๘.๓๐ น. ณ อาคารอุบล เรียงสุวรรณ ...อ่านต่อ
คณะครูจาก Hong Kong Metropolitan University สาธารณรัฐประชาชนจีน ศึกษาดูงานเรื่อง การเรียนการสอนห้องเรียน STEM Education เมื่อในวันพุธที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ ...อ่านต่อ
คณะครูโรงเรียนเทศบาล ๒ คลองจิหลาด จ.กระบี่ ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา และการอบรมการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ ...อ่านต่อ
นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศึกษาดูงานเรื่อง การจัดการศึกษาสำหรบเด็กที่มีความต้องการพิศษ เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ ...อ่านต่อ
«Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next»
E-BOOK

สถิติเข้าชม