× หน้าหลัก แนะนำโรงเรียน การบริหารงาน หน่วยงาน งานวิชาการ ปฏิทินโรงเรียน ดาวน์โหลด ติดต่อเรา

รอบรู้ สู้ชีวิต จิตมั่นคง ดำรงคุณธรรม

ข่าวศึกษาดูงาน อบรมสัมมนา

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ศึกษาดูงาน เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการพัฒนานักเรียน เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๑ อาคาร ๓ ...อ่านต่อ
บุคลากรฝ่ายบริหารสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ศึกษาดูงาน เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑-๑๐๑ ...อ่านต่อ
เทศบาลนครตรัง สำนักการศึกษา หน่วยศึกษานิเทศก์ ศึกษาดูงาน เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๑๕ น. ณ ห้องประชุม อาคารอุบล เรียงสุวรรณ ...อ่านต่อ
โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม ศึกษาดูงาน เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๔๕-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑-๑๐๑ ชั้น ๑ อาคาร ๑ ...อ่านต่อ
คณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาติดตาม เสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการศึกษา ในคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ศึกษาดูงาน เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐-๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑-๑๐๑ ชั้น ๑ อาคาร ๑......อ่านต่อ
ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลระยอง ผู้บริหารโรงเรียนมาบตาพุด และศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑ ศึกษาดูงาน วันศุกร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐-๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑-๑๐๑ ชั้น ๑ อาคาร ๑......อ่านต่อ
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ศึกษาดูงาน วันจันทร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐- ๑๑.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑-๑๐๑ อาคาร ๑ ชั้น ๑ ...อ่านต่อ
คณาจารย์และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ศึกษาดูงาน วันศุกร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑-๑๐๑ อาคาร ๑ ชั้น ๑ ...อ่านต่อ
การประชุมพัฒนาหลักสูตรวิชาสมรรถนะเพื่อชีวิต อาจารย์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๔ เมื่อวันที่ ๑๖-๒๐ และ วันที่ ๒๓-๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ...อ่านต่อ
คณาจารย์งานวิชาการ ระดับมัธยมศึกษา ศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนและโครงสร้างหลักสูตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) เมื่อวันพุธที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒......อ่านต่อ
«Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next»
E-BOOK

สถิติเข้าชม