× หน้าหลัก แนะนำโรงเรียน การบริหารงาน หน่วยงาน งานวิชาการ ปฏิทินโรงเรียน ดาวน์โหลด ติดต่อเรา

รอบรู้ สู้ชีวิต จิตมั่นคง ดำรงคุณธรรม

ข่าวศึกษาดูงาน อบรมสัมมนา

คณะอาจารย์และนิสิต โครงการ Campus Asia: KU-HU START Program มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยฮิโรชิมา ศึกษาดูงาน เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ...อ่านต่อ
ผู้บริหารและครู โรงเรียนณัฏฐวุฒิวิทยา กรุงเทพมหานคร ศึกษาดูงาน เรื่อง การจัดการศึกษาและดูแลนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ โครงการการศึกษาพิเศษ ๒ ระดับเตรียมประถมศึกษา วันพุธที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖......อ่านต่อ
คณะครูโรงเรียนพีระยา นาวิน กรุงเทพมหานคร ศึกษาดูงาน เรื่อง อนาคตการเรียนรู้สู่นวัตกรรม เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑-๑๐๑ อาคาร ๑ ชั้น ๑ ...อ่านต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู และบุคลากร โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหาดใหญ่) จังหวัดสงขลา ศึกษาดูงาน เรื่อง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการศึกษา เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ ...อ่านต่อ
อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ศึกษาดูงาน เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน สภาพแวดล้อม สื่อในการเรียนรู้ บริบทของครูในชั้นเรียน และนวัตกรรมในการจัดการศึกษาแก่เด็กที่มีความต้องการพิเศษ......อ่านต่อ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ศึกษาดูงาน เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการพัฒนานักเรียน เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๑ อาคาร ๓ ...อ่านต่อ
บุคลากรฝ่ายบริหารสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ศึกษาดูงาน เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑-๑๐๑ ...อ่านต่อ
เทศบาลนครตรัง สำนักการศึกษา หน่วยศึกษานิเทศก์ ศึกษาดูงาน เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๑๕ น. ณ ห้องประชุม อาคารอุบล เรียงสุวรรณ ...อ่านต่อ
โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม ศึกษาดูงาน เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๔๕-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑-๑๐๑ ชั้น ๑ อาคาร ๑ ...อ่านต่อ
คณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาติดตาม เสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการศึกษา ในคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ศึกษาดูงาน เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐-๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑-๑๐๑ ชั้น ๑ อาคาร ๑......อ่านต่อ
«Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next»
E-BOOK

สถิติเข้าชม