× หน้าหลัก แนะนำโรงเรียน การบริหารงาน หน่วยงาน งานวิชาการ ปฏิทินโรงเรียน ดาวน์โหลด ติดต่อเรา

รอบรู้ สู้ชีวิต จิตมั่นคง ดำรงคุณธรรม

ข่าวศึกษาดูงาน อบรมสัมมนา

คณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาติดตาม เสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการศึกษา ในคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ศึกษาดูงาน เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐-๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑-๑๐๑ ชั้น ๑ อาคาร ๑

            วันจันทร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑-๑๐๑ ชั้น ๑ อาคาร ๑ อาจารย์ ดร.ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์ ผู้อำนวยการ กล่าวต้อนรับและแนะนำโรงเรียนแก่คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาติดตาม เสนอแนะ เร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทำดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการศึกษา ในคณะกรรมาธิการการศึกษา ที่มาศึกษาดูงาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิวลี ลี้ศิริวัฒนกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ แนะนำหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนและ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนุชา ปนคำ ประธานหลักสูตรรายวิชาสมรรถนะเพื่อชีวิต บรรยาย เรื่องการจัดกระบวนการการเรียนรู้ฐานสมรรถนะในสถานศึกษา รูปแบบการวัดและประเมินผล พร้อมพาเยี่ยมชมสังเกตการเรียนการสอนของโครงการการศึกษานานาชาติ ห้อง IPP1, IPP2, IPP3, G.1/8 G.1/9 และหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการติดตามความคืบหน้า การดำเนินการสภาพปัญหา อุปสรรค การแก้ปัญหาในการจัดกระบวนการเรียนรู้ฐานสมรรถนะในสถานศึกษา รูปแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้


E-BOOK

สถิติเข้าชม