× หน้าหลัก แนะนำโรงเรียน การบริหารงาน หน่วยงาน งานวิชาการ ปฏิทินโรงเรียน ดาวน์โหลด ติดต่อเรา

รอบรู้ สู้ชีวิต จิตมั่นคง ดำรงคุณธรรม

ข่าวศึกษาดูงาน อบรมสัมมนา

โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม ศึกษาดูงาน เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๔๕-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑-๑๐๑ ชั้น ๑ อาคาร ๑

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๔๕-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑-๑๐๑ ชั้น ๑ อาคาร ๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิวลี ลี้ศิริวัฒนกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ กล่าวต้อนรับ แนะนำโรงเรียนแก่โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม ที่มาศึกษาดูงาน โดยมี อาจารย์ ดร.รัชฎา ทับเทศ หัวหน้าศูนย์วิจัยการศึกษาเพื่อเด็กที่มีความต้องการความช่วยเหลือพิเศษ บรรยายเรื่อง การจัดการเรียนร่วมสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ และการจัดทำแผนจัดการเรียนรู้รายบุคคล พร้อมตอบข้อซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จากนั้น อาจารย์ ดร.น้ำทิพย์ ฉิมสะอาด และอาจารย์ ดร.วีรมลล์ โล้เจริญรัตน์ พาเยี่ยมชมโครงการการศึกษาพิเศษ พ.๑ และ พ.๒ และในเวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมงานบริการและจิตวิทยาแนะแนว ชั้น ๑ อาคาร ๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพวรรณ คนึงชัยสกุล หัวหน้างานบริการจิตวิทยาแนะแนว บรรยาย เรื่องระบบการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ การจัดการปัญหาพฤติกรรมของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ และการสร้างความรู้ความเข้าใจกับครูและเพื่อนนักเรียน พร้อมตอบข้อซักถาม


E-BOOK

สถิติเข้าชม