× หน้าหลัก แนะนำโรงเรียน การบริหารงาน หน่วยงาน งานวิชาการ ปฏิทินโรงเรียน ดาวน์โหลด ติดต่อเรา

รอบรู้ สู้ชีวิต จิตมั่นคง ดำรงคุณธรรม

ข่าวศึกษาดูงาน อบรมสัมมนา

เทศบาลนครตรัง สำนักการศึกษา หน่วยศึกษานิเทศก์ ศึกษาดูงาน เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๑๕ น. ณ ห้องประชุม อาคารอุบล เรียงสุวรรณ

 

วันจันทร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๑๕ น. ณ ห้องประชุม อาคารอุบล เรียงสุวรรณ อาจารย์ ดร.ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์ ผู้อำนวยการ กล่าวต้อนรับ แนะนำโรงเรียนแก่เทศบาลนครตรัง สำนักการศึกษา หน่วยศึกษานิเทศก์ ที่มาศึกษาดูงาน เรื่อง อนาคตของการเรียนรู้สู่นวัตกรรม (Future of Learning to Innovation)  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ ประธานโครงการการศึกษานานาชาติ แนะนำโครงการการศึกษานานาชาติ พร้อมบรรยาย เรื่อง ระบบการบริหารจัดการโรงเรียน ภาคปกติและโครงการการศึกษานานาชาติ  จากนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์สิวลี ลี้ศิริวัฒนกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการแนะนำงานวิชาการของโรงเรียน ต่อมา อาจารย์ ดร.จิตติมา พิศาภาค ประธานงานวิชาการระดับประถมศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนีวรรณ์ เลิศเจริญฤทธิ์ ประธานงานวิชาการระดับมัธยมศึกษาได้บรรยาย เรื่อง การเรียนการสอนและนวัตกรรม ลำดับสุดท้ายเป็นการพาเยี่ยมชมการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และโครงการการศึกษานานาชาติ 


E-BOOK

สถิติเข้าชม