× หน้าหลัก แนะนำโรงเรียน การบริหารงาน หน่วยงาน งานวิชาการ ปฏิทินโรงเรียน ดาวน์โหลด ติดต่อเรา

รอบรู้ สู้ชีวิต จิตมั่นคง ดำรงคุณธรรม

ข่าวศึกษาดูงาน อบรมสัมมนา

บุคลากรฝ่ายบริหารสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ศึกษาดูงาน เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑-๑๐๑

 

วันจันทร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๓๐ น.  ณ ห้องประชุม ๑-๑๐๑ ชั้น ๑ อาคาร ๑ อาจารย์ ดร.ผกามาศ  นันทจีวรวัฒน์ ผู้อำนวยการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิวลี  ลี้ศิริวัฒนกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  กล่าวต้อนรับและแนะนำโรงเรียน แก่ บุคลากรฝ่ายบริหารสถานศึกษา จาก โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี อาจารย์ ดร.จิตติมา พิศาภาค ประธานงานวิชาการประถมศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนุชา  ปนคำ  ประธานงานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับประถมศึกษา บรรยาย เรื่อง การจัดการสอนแบบ Active Learning ที่พัฒนาสมรรถนะผู้เรียน  พร้อมตอบข้อซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น


E-BOOK

สถิติเข้าชม