× หน้าหลัก แนะนำโรงเรียน การบริหารงาน หน่วยงาน งานวิชาการ ปฏิทินโรงเรียน ดาวน์โหลด ติดต่อเรา

รอบรู้ สู้ชีวิต จิตมั่นคง ดำรงคุณธรรม

ข่าวศึกษาดูงาน อบรมสัมมนา

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ศึกษาดูงาน เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการพัฒนานักเรียน เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๑ อาคาร ๓

 

วันอังคารที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๑ อาคาร ๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิวลี  ลี้ศิริวัฒนกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ กล่าวต้อนรับและแนะนำโรงเรียน แก่ นักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ที่มาศึกษาดูงาน เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการพัฒนานักเรียน โดยมี อาจารย์ ดร.จิตติมา พิศาภาค ประธานงานวิชาการระดับประถมศึกษา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนีวรรณ์ เลิศเจริญฤทธิ์ ประธานงานวิชาการระดับมัธยมศึกษา บรรยาย เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียน จากนั้นเป็นการบรรยายของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัณฑิมา เนียมโภคะ ประธานงานพัฒนาดนตรี เรื่อง แนวทางการคัดเลือกและส่งเสริมนักเรียนทางด้านกีฬา อาจารย์เชาวน์วุฒิ อรุโนทอง ประธานงานพัฒนาดนตรี บรรยาย เรื่อง แนวทางการคัดเลือกและส่งเสริมนักเรียนทางด้านดนตรี และลำดับสุดท้าย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐณิชา รื่นบุญ  ประธานงานโครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ บรรยายเรื่อง แนวทางการคัดเลือกและส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 

 


E-BOOK

สถิติเข้าชม