× หน้าหลัก แนะนำโรงเรียน การบริหารงาน หน่วยงาน งานวิชาการ ปฏิทินโรงเรียน ดาวน์โหลด ติดต่อเรา

รอบรู้ สู้ชีวิต จิตมั่นคง ดำรงคุณธรรม

ข่าวกิจกรรม

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา กับ University of Wisconsin, Green Bay เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑-๑๐๑ อาจารย์ ดร.ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์ ผู้อำนวยการ ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับ Dr.Michael Alexander อธิการบดีของ University of Wisconsin, Green Bay เพื่อสร้างความร่วมมือด้านวิชาการและการศึกษาระหว่างโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา กับ University of Wisconsin, Green Bay โดยมี Mr. Brent Blanik, Director of Office of International Education รองศาสตราจารย์ ดร. จิตตพิมญ์ แย้มพราย ผู้ประสานงานจาก UWGB รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี เล่ห์มงคล คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมลักษม์ กูลศรีโรจน์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัตสาตรี ดิถียนต์ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิวลี ลี้ศิริวัฒนกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ อาจารย์วาสิฏฐี สุชินศักดิ์ หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์และศึกษาดูงาน เข้าร่วมในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ


E-BOOK

สถิติเข้าชม