× หน้าหลัก แนะนำโรงเรียน การบริหารงาน หน่วยงาน งานวิชาการ ปฏิทินโรงเรียน ดาวน์โหลด ติดต่อเรา

รอบรู้ สู้ชีวิต จิตมั่นคง ดำรงคุณธรรม

ข่าวกิจกรรม

งานตลาดนัดศิลปะ ครั้งที่ ๑๔ “หวานละมุนอาร์ต” วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ถึงวันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. ณ อาคารอุบล เรียงสุวรรณ ถนนสายบุญและบริเวณลานทอง

 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ถึงวันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. ณ อาคารอุบล เรียงสุวรรณ ถนนสายบุญและบริเวณลานทอง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ร่วมกับสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานตลาดนัดศิลปะ ครั้งที่ ๑๔ “หวานละมุนอาร์ต” กิจกรรมภายในงานครั้งนี้ประกอบด้วย นิทรรศการแสดงผลงานศิลปกรรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ตลาดนัดศิลปะ  กิจกรรมภูมิปัญญาครูอาวุโส กิจกรรมวาดภาพคนเหมือน และกิจกรรมเพ้นท์ถนน ๓ มิติ ทั้งนี้ อาจารย์ ดร.ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์ ผู้อำนวยการ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ อาจารย์ ผู้ปกครอง และนักเรียน เข้าร่วมเปิดงานเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารอุบล เรียงสุวรรณ โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางด้านศิลปะแขนงต่าง ๆ ต่อสาธารณชน รวมถึงได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ทางความคิดสร้างสรรค์ และเผยแพร่ผลงานด้านการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) 


E-BOOK

สถิติเข้าชม