× หน้าหลัก แนะนำโรงเรียน การบริหารงาน หน่วยงาน งานวิชาการ ปฏิทินโรงเรียน ดาวน์โหลด ติดต่อเรา

รอบรู้ สู้ชีวิต จิตมั่นคง ดำรงคุณธรรม

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมค่ายกลางวันลูกเสือและผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา และบริเวณรอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันเสาร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา และบริเวณรอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จัดกิจกรรมค่ายกลางวันลูกเสือและผู้บำเพ็ญประโยชน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำความรู้และทักษะจากการเรียนมาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนได้ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่น


E-BOOK

สถิติเข้าชม