× หน้าหลัก แนะนำโรงเรียน การบริหารงาน หน่วยงาน งานวิชาการ ปฏิทินโรงเรียน ดาวน์โหลด ติดต่อเรา

รอบรู้ สู้ชีวิต จิตมั่นคง ดำรงคุณธรรม

ข่าวศึกษาดูงาน อบรมสัมมนา

อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ศึกษาดูงาน เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน สภาพแวดล้อม สื่อในการเรียนรู้ บริบทของครูในชั้นเรียน และนวัตกรรมในการจัดการศึกษาแก่เด็กที่มีความต้องการพิเศษ

 

วันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ อาคาร ๗ อาจารย์ ดร.ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์ ผู้อำนวยการ กล่าวต้อนรับและแนะนำโรงเรียน แก่อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ ๒ วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จำนวน ๕๓ คน มาศึกษาดูงาน เรื่อง แนวทางการจัด การเรียนการสอน สภาพแวดล้อม สื่อในการเรียนรู้ บริบทของครูในชั้นเรียน และนวัตกรรมในการจัดการศึกษาแก่เด็กที่มีความต้องการพิเศษ โดยมี อาจารย์ ดร. รัชฎา ทับเทศ หัวหน้าศูนย์วิจัยเพื่อเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ เป็นผู้บรรยาย พร้อมตอบข้อซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จากนั้นเยี่ยมชมและสังเกตการณ์เรียนการสอน ของนักเรียนในโครงการศึกษาพิเศษ พ.๑, พ.๒ และ พ.๓ โดยมีอาจารย์ ดร.น้ำทิพย์ ฉิมสะอาด (พ.๑) อาจารย์ ดร.วีรมลล์ โล้เจริญรัตน์ (พ.๒) และอาจารย์ มณฑา หิรัญบัฏ (พ.๓) ให้คำแนะนำเกี่ยวกับโครงการ


E-BOOK

สถิติเข้าชม