× หน้าหลัก แนะนำโรงเรียน การบริหารงาน หน่วยงาน งานวิชาการ ปฏิทินโรงเรียน ดาวน์โหลด ติดต่อเรา

รอบรู้ สู้ชีวิต จิตมั่นคง ดำรงคุณธรรม

ข่าวศึกษาดูงาน อบรมสัมมนา

นายกและกรรมการสมาคมอนุบาลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ศึกษาดูงานเรื่อง นโยบายการคัดเลือกรับเด็กปฐมวัยเข้าศึกษาในโรงเรียน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖

นายกและกรรมการสมาคมอนุบาลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ศึกษาดูงานเรื่อง นโยบายการคัดเลือกรับเด็กปฐมวัยเข้าศึกษาในโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑-๑๐๑ ชั้น ๑ อาคาร ๑ 


E-BOOK

สถิติเข้าชม