× หน้าหลัก แนะนำโรงเรียน การบริหารงาน หน่วยงาน
งานวัดและประเมินผลงานทะเบียนและประมวลผลงานส่งเสริมการทำวิจัยและวิทยฐานะงานศึกษาเด็กระดับมัธยมศึกษางานบุคลากรงานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายงานประชาสัมพันธ์งานโสตทัศนูปกรณ์ฯงานพยาบาลงานสารบรรณงานโภชนาการงานพัสดุงานยานพาหนะงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูงานประกันคุณภาพการศึกษางานพัฒนากีฬางานอาคาร สถานที่ และสาธารณูปโภคห้องสมุดงานบริการจิตวิทยาและแนะแนวงานวิจัยการศึกษา เพื่อเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษงานวิเทศสัมพันธ์และศึกษาดูงานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนโครงการเติมเต็มศักยภาพ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
งานวิชาการ ปฏิทินโรงเรียน ดาวน์โหลด ติดต่อเรา

รอบรู้ สู้ชีวิต จิตมั่นคง ดำรงคุณธรรม

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรม “สืบสานภูมิปัญญา ถักทอด้วยใจ หนอนไหม ป.๕” ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารอุบล เรียงสุวรรณ

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารอุบล เรียงสุวรรณ คณาจารย์และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ร่วมกับชมรมรักษ์โรงเรียน จัดกิจกรรม “สืบสานภูมิปัญญา ถักทอด้วยใจ หนอนไหม ป.๕” ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วลัญช์ลักษณ  สุวรรณมัย กล่าวรายงานการจัดงาน ผู้แทนจากชมรมรักษ์โรงเรียนมอบของที่ระลึก อาจารย์ ดร.ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการเปิดงาน จากนั้นชมนิทรรศการ ชมสาธิตการสาวไหม และชมผลงานนักเรียน


E-BOOK

สถิติเข้าชม