× หน้าหลัก แนะนำโรงเรียน การบริหารงาน หน่วยงาน งานวิชาการ ปฏิทินโรงเรียน ดาวน์โหลด ติดต่อเรา

รอบรู้ สู้ชีวิต จิตมั่นคง ดำรงคุณธรรม

ข่าวกิจกรรม

โครงการทำบุญตักบาตรทุกวันอังคาร เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐-๐๘.๒๐ น. ณ ถนนสายบุญ และอาคารอุบล เรียงสุวรรณ

วันอังคารที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐-๐๘.๒๐ น. ณ ถนนสายบุญ และอาคารอุบล เรียงสุวรรณ งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เป็นเจ้าภาพ ทำบุญถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ โดยนิมนต์ พระมหาสนั่น สนฺตจิตฺโต จากวัดเสมียนนารี พระอารามหลวง รับบาตรและแสดงธรรมแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ความว่า “ประสบการณ์ชีวิต ผ่านมาแล้วก็ผ่านไป สิ่งที่เราทำได้คือการสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ต้องสร้างต้นทุนที่ดี ประสบการณ์ที่ไม่ดีก็ให้นำมาปรับปรุงแก้ไขใหม่ ส่วนประสบการณ์ที่ดีให้นำมาพัฒนาสานต่อ และสิ่งที่เราควรถือปฏิบัติ คือ ฆราวาสธรรม ๔  ได้แก่ สัจจะ มีความจริงใจต่อกัน พูดจริง ทำจริง ทั้งการสื่อสารและพฤติกรรม ทมะ การฝึกตน ปรับตัว รู้จักควบคุมจิตใจ ขันติ ความอดทน ไม่ย่อท้อ ทำหน้าที่การงานด้วยความขยันหมั่นเพียร จาคะ การเสียสละ การแบ่งปัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ พร้อมที่จะรับฟังความทุกข์ ความคิดเห็นของผู้อื่น ในความเป็นครูสิ่งที่ควรมีคือ กัลยาณมิตรธรรม ๗  ปิโย  ต้องน่ารัก เป็นที่สบายใจ ชวนให้นักเรียนอยากเข้าไปปรึกษา ครู น่าเคารพ ประพฤติตนสมควรแก่การเป็นครู ให้นักเรียนเกิดความรู้สึกอบอุ่นใจ เป็นที่พึ่งทางใจ  ภาวนีโย น่ายกย่อง เป็นผู้มีความรู้และภูมิปัญญาแท้จริง ต้องฝึกตนและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ควรให้นักเรียนเอาอย่าง  วตฺตา จ พูดให้เหตุผล รู้จักชี้แจงให้นักเรียนเข้าใจ คอยให้คำแนะนำว่ากล่าวตักเตือน เป็นที่ปรึกษาที่ดี วจนกฺขโม อดทนต่อถ้อยคำ พร้อมที่จะรับฟังคำปรึกษา คำเสนอแนะ และคำวิพากษ์วิจารณ์   คมฺภีรญฺจ กถํ กตฺตา อธิบายเรื่องล้ำลึกได้ สามารถอธิบายเรื่องยุ่งยากซับซ้อน ให้เข้าใจง่าย   โน จฏฺฐาเน นิโยชเย  ไม่ชักนำ ไม่แนะนำในเรื่องเหลวไหล หรือชักจูงนักเรียนไปในทางเสื่อม” 


E-BOOK

สถิติเข้าชม