× หน้าหลัก แนะนำโรงเรียน การบริหารงาน หน่วยงาน งานวิชาการ ปฏิทินโรงเรียน ดาวน์โหลด ติดต่อเรา

รอบรู้ สู้ชีวิต จิตมั่นคง ดำรงคุณธรรม

ข่าวศึกษาดูงาน อบรมสัมมนา

คณาจารย์จากมหาวิทยาลัย Philippine Normal ประเทศฟิลิปปินส์ ศึกษาดูงานเรื่อง การสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาพละศึกษาและสุขศึกษา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๗

วันพฤหัสบดีที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑-๑๐๑ อาคาร ๑ ชั้น ๑ คณาจารย์จาก The Institute of Physical Education, Health, Recreation, Dance, and Sports มหาวิทยาลัย Philippine Normal ประเทศฟิลิปปินส์ จำนวน ๑๔ ท่าน ศึกษาดูงานเรื่อง การสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาพละศึกษาและสุขศึกษา โดยมี อาจารย์ ดร.ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์ ผู้อำนวยการ กล่าวต้อนรับและนำโรงเรียน ต่อมาเป็นการฟังบรรยายเรื่อง "การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษาของนิสิตระดับปริญญาตรี" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พฤกษา กิ้วสระทรัพย์ ประธานงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จากนั้นเป็นการเยี่ยมชมการเรียนการสอนในวิชาพลศึกษา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สริน ประดู่ หัวหน้ากลุ่มสาระพลศึกษาระดับประถมศึกษา และ อาจารย์ฐาปนา ถาวร หัวหน้ากลุ่มสาระพลศึกษาระดับมัธยมศึกษา เข้าเยี่ยมชมในรายวิชาแบดมินตัน ระดับประถมศึกษา ณ สนามแบดมินตัน และรายวิชาวอลเลย์บอล ระดับมัธยมศึกษา ณ อาคารกีฬาชั้น ๒


E-BOOK

สถิติเข้าชม