× หน้าหลัก แนะนำโรงเรียน การบริหารงาน หน่วยงาน งานวิชาการ ปฏิทินโรงเรียน ดาวน์โหลด ติดต่อเรา

รอบรู้ สู้ชีวิต จิตมั่นคง ดำรงคุณธรรม

ข่าวกิจกรรม

โครงการทำบุญตักบาตรทุกวันอังคาร เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๐๐-๐๘.๒๐ น. ณ ถนนสายบุญ และอาคารอุบล เรียงสุวรรณ

        วันอังคารที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๐๐-๐๘.๒๐ น. ณ ถนนสายบุญ และอาคารอุบล เรียงสุวรรณ คุณพัชราภรณ์ เวชวิทยาขลัง เป็นเจ้าภาพ ทำบุญถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ โดยนิมนต์ พระมหาสนั่น สนฺตจิตฺโต จากวัดเสมียนนารี พระอารามหลวง รับบาตรและแสดงธรรมแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ความว่า “การทำความดีเป็นบุญ บุญคือความสุข ดังคำกล่าวที่ว่า มา ภิกฺขเว ภายิตฺถ สุขสฺเสตํ ภิกฺขเว อธิวจนํ ยทิทํ ปุญฺญานนฺติ : ท่านทั้งหลายอย่ากลัวบุญเลย คำว่าบุญเป็นชื่อของความสุข  ซึ่งเกิดจากการคิด การพูด และการกระทำ แล้วทำให้เกิดความสบายใจล้วนเป็นบุญทั้งนั้น หรือที่เรียกว่าหลักแห่งการบำเพ็ญบุญ หรือทางมาแห่งบุญ ๑๐ ประการ คือ ๑. ทานมัย บุญเกิดจากการให้ทาน ๒. สีลมัย บุญเกิดจากการรักษาศีล ๓. ภาวนามัย บุญเกิดจากการเจริญภาวนา ๔. อปจายนมัย บุญเกิดจากการอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ ๕. ไวยยาวัจมัย บุญเกิดจากการขวนขวาย ในกิจที่ชอบ ๖. ปัตติทานมัย บุญเกิดจากการอุทิศส่วนบุญ ๗. ปัตตานุโมทนามัย บุญเกิดจากการอนุโมทนาบุญ ๘. ธัมมัสสวนมัย บุญเกิดจากการฟังธรรม ๙. ธัมมเทสนามัย บุญเกิดจากการแสดงธรรม ๑๐. ทิฏฐุชุกัมม์ บุญเกิดจากการทำความเห็นให้ตรง และการเกิดเป็นมนุษย์ต้องมีความรู้ควบคู่คุณธรรม ”


E-BOOK

สถิติเข้าชม