× หน้าหลัก แนะนำโรงเรียน การบริหารงาน หน่วยงาน งานวิชาการ ปฏิทินโรงเรียน ดาวน์โหลด ติดต่อเรา

รอบรู้ สู้ชีวิต จิตมั่นคง ดำรงคุณธรรม

ข่าวศึกษาดูงาน อบรมสัมมนา

โครงการ Cool KUS Teachers เสริมความรู้ครูสาธิตเกษตร จัดอบรม หัวข้อ "โปรแกรม AI ผู้ช่วยวิจัยใกล้ตัว” เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๑๕ – ๑๘.๑๕ น. ณ อาคารอุบล เรียงสุวรรณ ...อ่านต่อ
คณาจารย์จากมหาวิทยาลัย Philippine Normal ประเทศฟิลิปปินส์ ศึกษาดูงานเรื่อง การสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาพละศึกษาและสุขศึกษา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๗ ...อ่านต่อ
โครงการ Cool KUS Teachers เสริมความรู้ครูสาธิตเกษตร จัดอบรม หัวข้อ "วัคซีนไซเบอร์ ต้านภัยออนไลน์” เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๓๐ – ๑๘.๓๐ น. ณ อาคารอุบล เรียงสุวรรณ ...อ่านต่อ
คณะครูจาก Hong Kong Metropolitan University สาธารณรัฐประชาชนจีน ศึกษาดูงานเรื่อง การเรียนการสอนห้องเรียน STEM Education เมื่อในวันพุธที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ ...อ่านต่อ
คณะครูโรงเรียนเทศบาล ๒ คลองจิหลาด จ.กระบี่ ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา และการอบรมการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ ...อ่านต่อ
นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศึกษาดูงานเรื่อง การจัดการศึกษาสำหรบเด็กที่มีความต้องการพิศษ เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ ...อ่านต่อ
คณะครูโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และด้านการจัดการเรียนการสอนโครงการการศึกษานานาชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖......อ่านต่อ
งานพยาบาล จัดอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สำหรับอาจารย์สวัสดิการทีมกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ ๔๖ "ฉัททันต์เกมส์" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารอุบล เรียงสุวรรณ......อ่านต่อ
โครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ จัดอบรมเรื่อง "การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ" เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ อาคารอุบล เรียงสุวรรณ......อ่านต่อ
โครงการ Cool KUS Teachers เสริมความรู้ครูสาธิตเกษตร หัวข้อ “โอมจงรวย...ออมเงินด้วยหลักการ” เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๑๕ – ๑๘.๐๐ น. ณ ลานไอพี อาคาร ๔ ชั้น ๑ ...อ่านต่อ
«Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next»
E-BOOK

สถิติเข้าชม