× หน้าหลัก แนะนำโรงเรียน การบริหารงาน หน่วยงาน งานวิชาการ ปฏิทินโรงเรียน ดาวน์โหลด ติดต่อเรา

รอบรู้ สู้ชีวิต จิตมั่นคง ดำรงคุณธรรม

ข่าวศึกษาดูงาน อบรมสัมมนา

โครงการ Cool KUS Teachers เสริมความรู้ครูสาธิตเกษตร หัวข้อ “โอมจงรวย...ออมเงินด้วยหลักการ” เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๑๕ – ๑๘.๐๐ น. ณ ลานไอพี อาคาร ๔ ชั้น ๑ ...อ่านต่อ
นายกและกรรมการสมาคมอนุบาลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ศึกษาดูงานเรื่อง นโยบายการคัดเลือกรับเด็กปฐมวัยเข้าศึกษาในโรงเรียน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖......อ่านต่อ
นิสิตปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาดูงานเรื่อง การจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖......อ่านต่อ
คณบดีและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา ศึกษาดูงานเรื่อง การบริหารงานของโรงเรียนระดับประถมศึกษา เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ ...อ่านต่อ
คณาจารย์จากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑-๑๐๑......อ่านต่อ
โครงการอบรมการเป็นผู้ดำเนินการอภิปรายสัปดาห์สนทนาศิษย์-ลูก ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ อาคาร ๗ ...อ่านต่อ
คณะผู้เข้าศึกษาดูงานจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาดูงานเรื่อง การบริหารจัดการโรงเรียน หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การจัดสิ่งแวดล้อม และการสร้างสรรค์นวัตกรรมของโรงเรียน เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖......อ่านต่อ
โครงการ Cool KUS Teachers เสริมความรู้ครูสาธิตเกษตร หัวข้อ “ตั้งรับ Toxic ด้วยชีวิตที่คิดบวก” เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอาคารอุบล เรียงสุวรรณ ...อ่านต่อ
คณะเทศบาลเมืองกระบี่มาศึกษาดูงาน เรื่อง การบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ - ๑๐๑ ...อ่านต่อ
อาจารย์โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) ศึกษาดูงาน เรื่อง การจัดการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ...อ่านต่อ
«Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next»
E-BOOK

สถิติเข้าชม