× หน้าหลัก แนะนำโรงเรียน การบริหารงาน หน่วยงาน
งานวัดและประเมินผลงานทะเบียนและประมวลผลงานส่งเสริมการทำวิจัยและวิทยฐานะงานศึกษาเด็กระดับมัธยมศึกษางานบุคลากรงานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายงานประชาสัมพันธ์งานโสตทัศนูปกรณ์ฯงานพยาบาลงานสารบรรณงานโภชนาการงานพัสดุงานยานพาหนะงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูงานประกันคุณภาพการศึกษางานพัฒนากีฬางานอาคาร สถานที่ และสาธารณูปโภคห้องสมุดงานบริการจิตวิทยาและแนะแนวงานวิจัยการศึกษา เพื่อเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษงานวิเทศสัมพันธ์และศึกษาดูงานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนโครงการเติมเต็มศักยภาพ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
งานวิชาการ ปฏิทินโรงเรียน ดาวน์โหลด ติดต่อเรา

รอบรู้ สู้ชีวิต จิตมั่นคง ดำรงคุณธรรม

แนะนำโรงเรียน

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / เป้าหมาย

วิสัยทัศน์

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการจัดการศึกษา เป็นต้นแบบวิชาชีพครู สร้างสรรค์นวัตกรรม พัฒนานักเรียนให้เป็นพลเมืองโลกที่มีคุณภาพสูง ในยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลบนพื้นฐานของความเป็นไทยได้อย่างยั่งยืน

พันธกิจ

  • สร้างนักเรียนทุกคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติ และสังคมโลก
  • วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา
  • จัดประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์ที่มีมาตรฐาน
  • ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ
  • ให้บริการและความร่วมมือทางวิชาการแก่สังคม
  • บริหารทรัพยากรโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย

จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีความเป็นเลิศ ได้มาตรฐานสากลเป็นต้นแบบและพัฒนาศักยภาพสูงสุดของนักเรียนให้เป็นผู้รอบรู้ สู้ชีวิต จิตมั่นคง ดำรงคุณธรรม

E-BOOK

สถิติเข้าชม