× หน้าหลัก แนะนำโรงเรียน การบริหารงาน หน่วยงาน
งานวัดและประเมินผลงานทะเบียนและประมวลผลงานส่งเสริมการทำวิจัยและวิทยฐานะงานศึกษาเด็กระดับมัธยมศึกษางานบุคลากรงานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายงานประชาสัมพันธ์งานโสตทัศนูปกรณ์ฯงานพยาบาลงานสารบรรณงานโภชนาการงานพัสดุงานยานพาหนะงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูงานประกันคุณภาพการศึกษางานพัฒนากีฬางานอาคาร สถานที่ และสาธารณูปโภคห้องสมุดงานบริการจิตวิทยาและแนะแนวงานวิจัยการศึกษา เพื่อเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษงานวิเทศสัมพันธ์และศึกษาดูงานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนโครงการเติมเต็มศักยภาพ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
งานวิชาการ ปฏิทินโรงเรียน ดาวน์โหลด ติดต่อเรา

รอบรู้ สู้ชีวิต จิตมั่นคง ดำรงคุณธรรม

ข่าวศึกษาดูงาน อบรมสัมมนา

คณะอาจารย์และนิสิต โครงการ Campus Asia: KU-HU START Program มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยฮิโรชิมา ศึกษาดูงาน เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

วันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑-๑๐๑ อาคาร ๑ ชั้น ๑  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิวลี ลี้ศิิริวัฒนกุล รองผู้อำนวยการผ่ายวิชาการ ผู้แทนผู้อำนวยการ กล่าวต้อนรับและแนะนำโรงเรียนแก่คณะอาจารย์และนิสิต โครงการ Campus Asia: KU-HU START Program มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร และมหาวิทยาลัยฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น จำนวน ๒๓ คน  มาศึกษาดูงาน เรื่อง ความหลากหลายในสังคมและส่งเสริมการสร้างสังคมที่ทุกคนมีความหมาย โดยไม่ถูกกีดกัน ไม่เลือกปฏิบัติ หรือถูกแบ่งแยก (Inclusive Society) บรรยายโดย อาจารย์ ดร.รัชฎา ทับเทศ หัวหน้าศูนย์วิจัยเพื่อเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ  พร้อมตอบข้อซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  จากนั้นเยี่ยมชมและสังเกตการเรียนการสอนของนักเรียนในโครงการศึกษาพิเศษ พ.๑, พ.๒ และ พ.๓  โดยมี อาจารย์ ดร.น้ำทิพย์ ฉิมสะอาด (พ.๑)  อาจารย์ ดร.วีรมลล์ โล้เจริญรัตน์ (พ.๒) อาจารย์ มณฑา หิรัญบัฏ (พ.๓) ให้คำแนะนำเกี่ยวกับโครงการ และประธานงานวิเทศสัมพันธ์และศึกษาดูงานและคณะกรรมการงานวิเทศสัมพันธ์และศึกษาดูงาน ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมในการสังเกตการเรียนการสอน

 


E-BOOK

สถิติเข้าชม