× หน้าหลัก แนะนำโรงเรียน การบริหารงาน หน่วยงาน งานวิชาการ ปฏิทินโรงเรียน ดาวน์โหลด ติดต่อเรา

รอบรู้ สู้ชีวิต จิตมั่นคง ดำรงคุณธรรม

ข่าวศึกษาดูงาน อบรมสัมมนา

โครงการสัมมนาอาจารย์ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ "สาธิตเกษตรร่วมใจ สานสายใยสัมพันธ์" ระหว่างวันที่ ๘-๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ อาคารอุบล เรียงสุวรรณ และจังหวัดเชียงราย

 

เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. อาจารย์ ดร.ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์ ผู้อำนวยการ กล่าวเปิดการสัมมนาอาจารย์ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ในหัวข้อ “สาธิตเกษตรร่วมใจ สานสายใยสัมพันธ์” จัดกิจกรรมโดย อาจารย์สุวดี  หอมจันทร์เจือ อาจารย์ พัชรินทร์ ไชยปาล และ ทีมงานมากประสบการณ์จาก STP ซึ่งเป็นกิจกรรมสร้างความคุ้นเคยระหว่างกัน เรียนรู้ ยอมรับอย่างเข้าใจในการทำงานร่วมกัน กิจกรรมกลุ่มเพื่อเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์กับการทำงานเป็นทีมสร้างความสัมพันธ์อันดีในการอยู่ร่วมกัน ตลอดจนการรวมพลัง สร้างสรรค์ สาธิตเกษตรในกิจกรรม “มิติสัมพันธ์” เพื่อสานสัมพันธ์คณาจารย์ ด้วยความเต็มใจให้มีจิตสำนึกในรัก ตระหนักในหน้าที่ ด้วยทัศนคติที่ดี เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของปลายทางแห่งความสำเร็จ

 ระหว่างวันอังคารที่ ๙ ถึง วันศุกร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ สัมมนานอกสถานที่ “สาธิตเกษตรแอ่วเหนือ ม่วนใจ๋” เริ่มกิจกรรมด้วยการเข้าวัดทำบุญขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ วัดจันทาราม วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร และวัดจุฬามณี จากนั้นศึกษาดูงานโครงการทหารพันธุ์ดี ณ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ สนองพระราชดำริจัดตั้งโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ โดยส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ในหน่วยทหาร เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้แก่กำลังพลและประชาชนที่สนใจ ทั้งด้านการเกษตร พืชผักปลอดสารพิษ และการเลี้ยงสัตว์ จากนั้นเดินทางทำบุญ ณ วัดพระธาตุช่อแฮ และวัดร่องขุน ศึกษาศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านและสถาปัตยกรรมทางภาคเหนือ และกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่สร้างสรรค์สาธิตเกษตร


E-BOOK

สถิติเข้าชม