× หน้าหลัก แนะนำโรงเรียน การบริหารงาน หน่วยงาน งานวิชาการ ปฏิทินโรงเรียน ดาวน์โหลด ติดต่อเรา

รอบรู้ สู้ชีวิต จิตมั่นคง ดำรงคุณธรรม

ข่าวศึกษาดูงาน อบรมสัมมนา

นิสิตปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาดูงานเรื่อง การจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ อาคาร ๑ ชั้น ๑ ห้องประชุม ๑-๑๐๑ นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาดูงานเรื่อง การจัดการศึกษาสำหรบเด็กที่มีความต้องการพิศษ โดยมี อาจารย์ ดร.ผกามาศ นันจีวรวัฒน์ ผู้อำนวยการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์สิวลี ลี้ศิริวัฒนกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการกล่าวต้อนรับและแนะนำโรงเรียน จากนั้น อาจารย์ ดร.น้ำทิพย์  ฉิมสะอาด อาจารย์ ดร.วีรมลล์ โล้เจริญรัตน์ และอาจารย์มณฑา หิรัญบัฏ พาเยี่ยมชมและสังเกตการเรียนการสอนนักเรียนโครงการการศึกษาพิเศษ ลำดับต่อมา อาจารย์ ดร.รัชฎา ทับเทศ หัวหน้าศูนย์วิจัยเพื่อเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ บรรยายเรื่อง การจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ พร้อมตอบข้อซักถาม 


E-BOOK

สถิติเข้าชม