× หน้าหลัก แนะนำโรงเรียน การบริหารงาน หน่วยงาน งานวิชาการ ปฏิทินโรงเรียน ดาวน์โหลด ติดต่อเรา

รอบรู้ สู้ชีวิต จิตมั่นคง ดำรงคุณธรรม

ข่าวศึกษาดูงาน อบรมสัมมนา

โครงการสัมมนาอาจารย์ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ "เหลียวหลัง แลหน้า พัฒนาสาธิตเกษตร" ระหว่างวันที่ ๗ - ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗

 วันอังคารที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ อาคารอุบล เรียงสุวรรณ อาจารย์ ดร.ผกามาศ  นันทจีวรวัฒน์ ผู้อำนวยการ กล่าวเปิดโครงการสัมมนาอาจารย์ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ "เหลียวหลัง แลหน้า พัฒนาสาธิตเกษตร" โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสรรค์  โสวัณณะ เป็นวิทยากรจัดกิจกรรม “รากความหลังที่มั่นคง” กิจกรรม “กิ่งก้านสาขาที่เติมโต” และ กิจกรรม “ใบดอกผลที่งดงาม” เพื่อสร้างความรักและความศรัทธา ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาสาธิตเกษตร และในช่วงท้าย อาจารย์ฐาปนา  ถาวร เป็นวิทยากรดำเนินการจัดกิจกรรม “แบ่งกลุ่ม ปันใจ” เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่น้องสาธิตเกตร และเตรียนมความพร้อมในการจัดกิจกรรมในวันถัดไป

วันพุธที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมจงรักษ์ ไกรนาม อาจารย์ ดร.ผกามาศ  นันทจีวรวัฒน์ ผู้อำนวยการ กล่าวเปิดกิจกรรม “เกมสีสุขสันต์ เฮฮา สดใส” โดยมี อาจารย์ฐาปนา  ถาวร เป็นวิทยากรดำเนินการจัดกิจกรรม ลักษณะการจัดกิจกรรมแบ่งอาจารย์ออกเป็น ๔ สี ร่วมเล่มเกมแข่งขันกันจำนวนทั้งหมด ๘ เกม และการโชว์เชียร์ชุดพิเศษของแต่ละสี บรรยากาศเต็มไปด้วยร้อยยิ้มและความสุขสนุกสนาน สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์สาธิตเกษตร และในช่วงท้ายอาจารย์ทุกท่านร้องเพลงสามัคคีชุมนุมร่วมกัน

วันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ อาคารอุบล เรียงสุวรรณ อาจารย์ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้นำเสนอแนวทางการพัฒนานักเรียน อาจารย์ และโรงเรียน จากประชุมพัฒนาหลักสูตร และการศึกษาดูงาน ระหว่างวันอังคารที่ ๓๐ เมษายน ถึง ศุกร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ จากนั้นผู้อำนวยการกล่าวปิดโครงการสัมมนาอาจารย์ ปีการศึกษา ๒๕๖๗


E-BOOK

สถิติเข้าชม