× หน้าหลัก แนะนำโรงเรียน การบริหารงาน หน่วยงาน งานวิชาการ ปฏิทินโรงเรียน ดาวน์โหลด ติดต่อเรา

รอบรู้ สู้ชีวิต จิตมั่นคง ดำรงคุณธรรม

ข่าวศึกษาดูงาน อบรมสัมมนา

ผู้บริหารและบุคลากร สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ศึกษาดูงาน เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗

วันจันทร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑-๑๐๑ อาคาร ๑ ชั้น ๑ ผู้บริหารและบุคลากร สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ศึกษาดูงานเรื่อง การจัดการเรียนการสอนในแต่ละกลุ่มสาระ การพัฒนาศักยภาพนักเรียน การส่งเสริมและพัฒนาวิจัยนักเรียน และงานโภชนาการ


E-BOOK

สถิติเข้าชม