× หน้าหลัก แนะนำโรงเรียน การบริหารงาน หน่วยงาน งานวิชาการ ปฏิทินโรงเรียน ดาวน์โหลด ติดต่อเรา

รอบรู้ สู้ชีวิต จิตมั่นคง ดำรงคุณธรรม

ข่าวศึกษาดูงาน อบรมสัมมนา

งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจัดอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้นิสิตฝึกสอน หัวข้อ“มหัศจรรย์งานกระดาษ” เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗

วันศุกร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ อาคารคณะศึกษาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา ชั้น ๗ ห้องกิจกรรม ๑ งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้นิสิตฝึกสอน หัวข้อ“มหัศจรรย์งานกระดาษ” โดยมีอาจารย์กลุ่มสาระศิลปะ (ทัศนศิลป์) เป็นวิทยากรให้กับนิสิตได้ทราบวิธีการและขั้นตอนในการผลิตสื่อการสอนจากงานกระดาษให้มีคุณภาพ และสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องในการจัดกิจกรรมทั้งการเรียนการสอน และกิจกรรมอื่น ๆ 


E-BOOK

สถิติเข้าชม